Zeynep ETİZ
Daire Başkanı

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne ait yönetmelik, yönerge ve prosedürler konusunda bilgili olmak ve görev tanımındaki görevleri yerine getirirken bu yönetmelik, yönerge ve prosedürlere uygun hareket etmek,
b) Kendi sorumluluğuna giren işlerle ilgili olarak kurum içi bilgilendirme ve idari takvimin takibini yapmak,
c) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
d) Akademik ve idari personelin, atama ve terfi işlemlerinin, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemlerinin, göreve başlama ve ayrılma işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
e) Ders saati ücreti ilkesine göre görevlendirilen akademik ve idari personelin, görevlendirme ve izin işlemleri ile tahakkuk evraklarının hazırlanmasını sağlamak,
f) Yabancı uyruklu akademik ve idari personelin çalışma izinleri ile ikametgah izinlerini almak, ayrılanların ilgili makamlara bildirilmesini sağlamak,
g) Tam zamanlı akademik ve idari personelin, kimlik işlemlerini yapmak; doğum, ölüm, hastalık, evlilik gibi hallerde ilgili işlemleri yapmak; gerekli durumlarda personeli bilgilendirmek; Yıllık izinlerin kontrol ve takip işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,
h) Özlük dosyaları ile sicil dosyalarının muhafazasını sağlamak,
i) Tüm personelin pasaport işlemlerinin takibinin yapılmasını sağlamak,
j) Kuruma yapılan iş başvurularının, ihtiyaç duyulduğunda yararlanılmak üzere “başvuru havuzunda” toplanmasını sağlamak,
k) İşe alım işlemlerinin, işe alım prosedürüne uygun olarak organize edilmesini sağlamak,
l) Akademik ve idari personelin performans değerlendirmelerini ilgili prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmek,
m) Kurum için gerekli olan akademik ve idari personelle ilgili istatistiki bilgilerin raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
n) Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından verilecek benzeri işleri yapmak.
Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreter