Gökçe ÜNAL
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Pakize KUTLU
Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı

 

Birim web sitesi: https://ogrenciisleri.kstu.edu.tr
Birim e-posta adresi: [email protected]

İdari Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne ait yönetmelik, yönerge ve prosedürler konusunda bilgili olmak ve görev tanımındaki görevleri yerine getirirken bu yönetmelik, yönerge ve prosedürlere uygun hareket etmek,
b) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin oryantasyon programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi,
c) Akademik takvim ve ders programlarının hazırlanması ile ilgili çalışma takvim önerilerini oluşturmak ve Rektörlük Makamına sunmak,
d) Yatay geçiş ve üniversite içi bölüm/programlar arası geçiş için başvuruda bulunan öğrencilerin durumlarını incelemek, komisyona sunmak, komisyon çalışmasını sonuçlandırmak ve ilgili fakülte/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirmek,
e) ÖSYM kılavuz bilgileri için önerileri hazırlamak ve Rektörlük Makamına sunmak,
f) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, dikey geçiş kontenjanları ve yatay geçiş kontenjanları için önerileri hazırlamak ve Rektörlük Makamına sunmak,
g) İşleyiş ile ilgili yönetmelik, yönerge ve uygulama esasları ile ilgili öneriler hazırlamak ve Rektörlük Makamına sunmak,
h) YÖK veya İdari Mahkemelerden gelen öğrenci şikayet dilekçeleri ile ilgili savunma niteliğinde inceleme ve ön çalışma yaparak Rektörlük Makamına sunmak,
i) Mütevelli Heyet, Rektörlük, Fakülte ve MYO Müdürlüğü tarafından istenilen istatistiksel bilgileri hazırlamak ve sunmak,
j) Öğrenci ve velilerin görüşme taleplerini karşılanması, sorunlarının dinlenilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması, her türlü sorularının cevaplandırılması, yönetmelik, yönerge ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmelerini sağlamak,
k) Üniversitenin tanıtım günlerinde gelen kişileri bilgilendirmek,
l) Öğrenci El Kılavuzunun Öğrenci İşleri ile ilgili bölümünü hazırlamak ve Rektörlük Makamına sunmak,
m) Öğrenci İşleri ile ilgili görev tanımlarını oluşturmak, iş ve süreçleri belirlemek,
n) Öğrenci İşlerinde görevli bulunan personelin performans değerlendirme çalışmalarını yapmak, sicil durumlarını Rektörlük Makamına sunmak,
o) Müdürlük bünyesinde hizmet içi eğitimleri düzenlemek ve koordine etmek,
p) Müdürlük bünyesinde “Öğrenci İşleri İş Kılavuzları” ile “Öğrenci İşleri Çalışma Takvimini” oluşturmak,
q) Üniversite genelinde danışmanlar ve idari hizmetlerle ilgili hizmet içi eğitim sunumları hazırlamak ve sunmak,
r) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmalarına göre Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek, raporları hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak,
s) Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Ders Programının Hazırlanması ve Kayıt Yenileme İşlemleri Komisyonu, Yönetmelik-Yönerge ve Prosedür Hazırlama Komisyonu, Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu, Açılış Törenini Organize Etme Komisyonu, Mezuniyet Tören Komisyonu, Yatay Geçiş ve Üniversite içi Bölüm/Programlar Arası Geçiş Komisyonu, toplantılarına katılmak ve çalışmalara katkıda bulunmak,
t) Eğitim Komisyonu tarafından verilen raporları incelemek ve bilgi sunmak,
u) Öğrenci Bilgi Sistemi ve verilen hizmetleri geliştirmeye yönelik Bilgi İşlem Müdürlüğü ile her hafta düzenli olarak toplantılar yapmak ve programı geliştirmek,
v) Öğrenci İşlerinde yürütülen işlerle ilgili düzenli olarak Rektör Yardımcısına bilgilendirme yapmak,
w) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgi Paylaşım toplantılarına katılmak,
x) Öğrenci İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen işlerin denetim ve koordinasyonunu sağlamak.
Görevlinin Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreterlik