Pınar TARI
Daire Başkanı
E-posta

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Sanatsal faaliyetlerde Tiyatro Yönetmeliği esaslarının uygulanması sağlamak,

b) Yıl içinde sahnelenecek oyunların belirlenerek repertuara alınmasını sağlamak, fizibilitesini yapmak,

c) Oyun programlarının tanıtım işlemlerini yürütmek,

ç) Turne ve festivaller kararlarını uygulamak,

d) Salon kiralama tarifelerini hazırlamak, salon ve fuayelerin kiralanması ile ilgili işlemleri yürütmek,

e) Gezici tır tiyatrolarını kurmak ve programlarını hazırlamak,

f) Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

g) Kent genelinde kültürel bilincin yükseltilmesi için gerekli projeleri üretmek ve projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek,

ğ) Süreye bağlı olmaksızın seminerler, panel ve konferanslar düzenlemek. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek,

h) Halk kütüphaneleri, Çocuk kütüphaneleri ihtisas kütüphaneleri ve benzeri kütüphaneler kurmak, mevcutların verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak,

i) Kentte kültür ve sanat alanında düzenlenen faaliyetlere katkıda bulunacak organizasyonlar düzenlemek,

j) Kültür ve sanat alanında nitelikli ve üretken sanatçıları desteklemek,

k) Yerel ve ulusal süreli ve süresiz yayınları takip etmek, satın almak, abone olmak,

l) Kent halkının spor bilincinin oluşturulması ve spora en üst düzeyde katılımının sağlanması için gerekli projeleri üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek,

m) Süreye bağlı olmaksızın, kurslar, spor ve gençlik konulu seminerler, panel ve konferanslar, kamplar düzenlemek. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek,

n) Kent halkına spor yapma imkanları sağlamak, sunulan hizmetleri sürdürmek ve verimliliğini artırmak,

o) Kentin sportif faaliyetlerine katkıda bulunacak organizasyonlar düzenlemek ve spor kulüplerince yapılan faaliyetleri teşvik etmek,

ö) Yurt ve dünya çapında başarı elde etmiş sporcuları desteklemek,

p) İl genelinde eğitimde başarılı öğrencilere ödüller vermek,

r) Sporu ve sporcuları, sporcu yetiştiren kulüpleri desteklemek amacıyla ödüller vermek, verilecek ödül iş ve işlemelerini ilgili yönergesine göre belirleyip yürütmek,

s) Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumlu etkileyecek organizasyonlar yapmak.

Görevlinin Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreterlik